Prace licencjackie – studia stacjonarne I stopnia

Propozycje tematów prac licencjackich – studia stacjonarne I stopnia

BIO- Biologia; OS- Ochrona Środowiska
Temat pracy licencjackiejKierunek studiówNazwisko i imię opiekuna
Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w identyfikacji i ocenie zachowania siedlisk wodnych (3140, 3150)OSGąbka Maciej
Zastosowanie okrzemek w nowoczesnych technologiachBIO, OSKokociński Mikołaj
Zmiany środowiskowe sprzyjające powstawaniu zakwitów sinicowychBIO, OSKokociński Mikołaj
Ocena stanu ekologicznego rzek nizinnych na podstawie zbiorowisk okrzemek peryfitonowychOSMessyasz Beata
Struktura ilościowa fitoplanktonu jezior określonych kodem FV dla NATURA 2000OSMessyasz Beata
Zmienność letniego fitoplanktonu jezior z dominacją Botryococcus braunii i Oocysis lacustrisBIOMessyasz Beata
Dynamika miesięcznych zmian w strukturze fitocenoz Charetum tomentosae w jeziorze ramienicowym reprezentującym siedlisko przyrodnicze 3140 OSPełechaty Mariusz
Wieloletnie zmiany zbiorowiska fitoplanktonu Jeziora JarosławieckiegoBIO, OSPełechata Aleksandra
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zbiorowiska fitoplanktonu ramienicowego Jeziora KuźnickiegoBIOPełechata Aleksandra
Metan jako źródło pokarmu w sieci troficznej jeziorBIO, OSCerbin Sławomir
Makroglony w ocenie stanu ekologicznego rzekOSGąbka Maciej
Ekologia ramienic zasiedlających drobne zbiorniki wodne i torfowiskaBIO, OSGąbka Maciej
Adaptacje roślin torfowiskowych w kontekście globalnego ocieplenia. Eksperyment terenowy z manipulacją temperaturą i susząBIO, OSGąbka Maciej
Wpływ allelopatii na skuteczność obrony glonów przed wyjadaniem przez zooplanktonBIO, OSCerbin Sławomir
Biogeografia śródlądowych populacji ulwy pogiętej (Ulva flexuosa, Ulvaceae, Chlorophyta) BIO, OSRybak Andrzej
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w zbiorowisku ramienicowymBIOPełechaty Mariusz
Biokumulacja toksyn sinicowychBIO, OSKokociński Mikołaj
Globalne ocieplenie jako czynnik sprzyjający ekspansji wybranych gatunków sinicBIO, OSKokociński Mikołaj
Okrzemki w badaniach paleoekologicznych jeziorBIO, OSKokociński Mikołaj
Zagrożenia dla ekosystemów wodnych powodowane przez inwazyjne gatunki sinicBIO, OSKokociński Mikołaj
Potencjalnie toksyczne gatunki sinic w Jeziorze Łódzko-DymaczewskimBIO, OSPełechata Aleksandra
Analiza możliwości wykorzystania płóczni sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum, Hydrodictyaceae, Chloropyta) jako pułapki biogenówBIO, OSRybak Andrzej